Laboratórium NMR

Laboratórium nukleárnej magnetickej spektroskopie (LNMR) ako akademické pracovisko Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je vybavené dvoma unikátnymi NMR spektrometrami spoločnosti Varian (Palo Alto, Kalifornia, USA). Táto špičková technika bola zakúpená v rámci úlohy štátneho programu výskumu a vývoja s názvom „Dobudovanie špičkového laboratória so zameraním na nukleárnu magnetickú rezonanciu“.

NMR spektroskopia je dnes pravdepodobne najvyužívanejšia spektroskopická technika na štúdium štruktúry, vlastností, konformácie, konfigurácie a dynamiky chemických zlúčenín. LNMR PF UPJŠ, ktoré nadväzuje na 40-ročnú tradíciu vo využívaní NMR na PF UPJŠ, je súčasťou Národného centra NMR spolu s ďalšími NMR pracoviskami na STU v Bratislave, UK v Bratislave, TU v Košiciach a SAV v Bratislave.

LNMR zabezpečuje rozsiahlu výskumnú, vzdelávaciu a školiacu činnosť pre široký okruh vysokoškolských učiteľov, vedeckých a vývojových pracovníkov, doktorandov a študentov v oblasti NMR malých molekúl. Výsledky meraní boli publikované už v desiatkach vedeckých prác v karentovaných časopisoch.

Aktuality

Prístroje

MercuryPlus 400 MHz

 • 2 meracie symetrické kanály: (1H-19F) a (31P-15N)
 • vysokocitlivé sondy
 • tvarované RF impulzy
 • impulzné gradienty magnetického poľa
 • automatická kalibrácia
 • automatické gradientové ladenie poľa
 • univerzálny a intuitívny software
 • komplexná sada „state-of-the-art“ experimentov dostupných na „stlačenie gombíka“

Sondy

 • 1H/19F/31P/13C 5mm PFG AutoSwitchable 4NG400-5Plus
 • 1H(15N-31P) 5mm PFG Sonda pre nepriamu detekciu IDG400-5VT

VNMRS 600 MHz

 • supravodivý magnet Oxford o magnetickej indukcii 14,1 Tesla a dutinou 54 mm
 • štyri kanály (jeden na 1H/19F a tri na iné jadrá)
 • 100 W na 1H/19F a 300 W širokopásmový lineárny zosilňovač
 • Performa IV Pulsed Field Gradient System
 • fázový modulátor
 • generátor tvaru vĺn
 • dekapling deutéria
 • filter digitálneho signálu
 • systém variabilnej teploty od -40 do 180 °C
 • pre-conditioning unit

Sondy

 • 1H-19F/15N-31P 5mm PFG OneNMR Probe
 • 1H(13C/X) 5mm PFG Tunable Triple Probe
 • 3.2 mm NB Double Resonance HX MAS Solids Probe

Príslušenstvo

 • SMS Autosampler – automat na výmenu vzoriek

Kontakt

Vedúca Laboratória NMR: Doc. RNDr. Mária Vilková, PhD.

email: maria.vilkova@upjs.sk

telefón:

Kde nás nájdete: